მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 2012 წლის 13 ნოემბერი „ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26  2012 წლის  20 სექტემბერი    ,,ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 თებერვლის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14  2012 წლის 29 მარტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 17 თებერვლის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის  17 თებერვალი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 11 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 4   ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასისა და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

 

 

2012 წლის 27 იანვარი  თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს დადგენილება №137 სახელმწიფო და თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის, ტერიტორიის ზონირების დამტკიცების და თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის სარგებლობის ფორმით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 13 იანვარი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №01ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

2011 წლის   16  დეკემბერი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37

 

2011 წლის 6 ოქტომბერი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 34

 

2011 წლის 11 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 31

2011 წლის 18 მარტი  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11

2011 წლის 18 მარტი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15

 

2011 წლის 18 მარტი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №09

2011 წლის 22 თებერვალი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06

2011 წლის 22 თებერვალი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05

2010 წლის 13 დეკემბერი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43

 

2010 წლის 18 ნოემბერი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40

2010 წლის 20 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №272010 წლი 22 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24

2010 წლის 20 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №292010 წლის 20 აგვისტოონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30

2010 წლის 20 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსდადგენილება №22

2010 წლის 20 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №252010 წლის 20 აგვისტო  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28

2010 წლის 20 აგვისტო  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23

2010 წლის 20 აგვისტო  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19

2010 წლის 20 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26

2010 წლის 20 აგვისტო  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21

2010 წლის 12 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17

2011 წლის 22 თებერვალი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 4 თებერვალი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასისა და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 22 თებერვალი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 18 მარტი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №09 ონის მუნიციპალიტეტის ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 20 აგვისტო ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 18 მარტი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 ონის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 13 დეკემბერი ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43 ონის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ