მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა


ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


მისამართი: საქართველო, 6100, დაბა ქედა,  კოსტავას ქ. #1


ტელ:  8 425 5 00 00


ფაქსი: 8 425  5 00 01


ელ. ფოსტა: gamgeoba@keda.ge


დებულება