მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2012 წლის 16 ნოემბერი „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 აგვისტოს №8 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №11  2012 წლის 9 მარტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2012 წლის 9 მარტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ

2012  წლის  26  იანვარი    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  საჯარო  მოსამსახურეთა თანამდებობრივი  სარგოს  განსაზღვრის შესახებ

2012  წლის 17 იანვარი    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 ქუჩებისა და მოედნების  სახელდებისა  და ნუმერაციის  წესის დამტკიცების  შესახებ

 

2012  წლის  17 იანვარი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 26 აგვისტო  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №37 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოს საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 26 აგვისტო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის  12 აპრილი  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №-27 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ნიმუშების დამტკიცებისა და ამ დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 25 თებერვალი  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსდადგენილება №06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის  25 ნოემბერი  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 ,, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული)  ქონების განკარგვის, გადაცემის,  ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებული ქონების  ჩამოწერის  წესის განსაზღვრის შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2010 წლის 26 თებერვლის №-3 დადგენილების  ძალადაკარგულად  გამოცხადების თაობაზე

 

2010 წლის 25 ნოემბერი  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 16 დეკემბერი  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 „ქონების (გარდა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ”

 

2011 წლის 6 იანვარი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №-01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 24 სექტემბერი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 29 დეკემბერი  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 3 სექტემბერი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი) და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 17 აგვისტო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №-9 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ