მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №30 2011 წლის 13 დეკემბერი,პირველადი სახე) 

 

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №21 2012 წლის 1 აგვისტო ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის   6 ივნისის მდგომარეობით 

 

 

სამტრედიისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს   დადგენილება№30  2011წლის13დეკემბერი   სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2012 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ (2012 წლის 14 მარტის მდგომარეობით)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №1 2012  წლის 25 იანვარი „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №14  2012 წლის 16 მარტი  ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი