მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №25 2012 წლის 20 ნოემბერი ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 13 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის 3 თებერვალი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფოსა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ2011 წლის 10 ოქტომბერი  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24  I-ლი კლასის შენობანაგებობათა, ხაზობრივი ნაგებობების, კერძოდ, IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის შესახებ

 

2011 წლის 24 თებერვალი  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფოსა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 24 თებერვალი  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სარგებლობის ქირის ოდენობის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 26 ივლისი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 11 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 4 აგვისტო სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 4 მარტი  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ