მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №84  2012 წლის 26 ოქტომბერი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი, დროშა) ესკიზის დამტკიცების შესახებ

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №74 2012 წლის 21 მარტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №75 2012 წლის 21 მარტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

2012 წლის  24 თებერვალი  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №73 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 24 თებერვალი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №71 „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 მაისის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2011 წლის 2 მაისი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №56 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 9 ნოემბერი  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №40 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმის პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმის დადგენისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის  დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 15 ოქტომბერი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი) და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 30 მარტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №52 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ

 

2010 წლის 8 სექტემბერი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №25 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გასაცემი მშენებლობის ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 19 ნოემბერი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №42 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე

 

2011 წლის 28 იანვარი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ