მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი(დადგენილება №28 2011 წლის 23 დეკემბერი პირველადი სახე

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი((საბოლოო სახე 2012 წლის 20   ივნისის  მდგომარეობით)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №28  2011წლის 23 დეკემბერი  ქ.ჭიათურა  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ  (2012 წლის 12 ივნისის მდგომარეობით)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №28  2011წლის 23 დეკემბერი  ქ.ჭიათურა  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ  (2012 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №28  2011წლის 23 დეკემბერი  ქ.ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ (2012 წლის 4 მაისის მდგომარეობით)

 

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 2012 წლის 13 იანვარი „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 2012  წლის 03 თებერვალი „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4  2012 წლის 17 თებერვალი „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 2012 წლის 06 მარტი „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2012 წლის 6 აპრილი „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი