მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №28  2012 წლის 20 ნოემბერი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №20  2012წლის12ივნისი  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №16 2012 წლის 6 აპრილი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, საიდანაც სავალდებულოა საერთაშორისო და ქვეყნის შიდა სამგზავრო რეგულარული გადაყვანისას ავტოსადგურებიდან ავტობუსების რეისში გასვლა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 2012 წლის 6 მარტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 17 თებერვალი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 23 დეკემბერი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29  სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 5 აგვისტო ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 18 მარტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 ქ. ჭიათურის ტერიტორიის ზონირების შესახებ

 

2010 წლის 6 აგვისტო  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №12 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

2011 წლის 18 მარტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2010  წლის 1 ოქტომბერი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 თვითმმართველი ერთეულის – ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე