მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

მათშორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორები

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია       აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

1,729.9

1,479.6

1,205.0

1,205.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

50.0

50.0

50.0

0.0

ხარჯები

1,641.3

1,169.6

1,120.0

1,120.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

456.7

575.2

575.2

575.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

1,183.8

594.4

498.0

498.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

0.0

4.8

4.8

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.6

310.0

85.0

85.0

0.0