მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №30  2011წლის 29 დეკემბერი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ  (2012 წლი 30 მაისის მდგომარეობით, საბოლოო სახე)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №30  2011წლის 29 დეკემბერი  ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ (2012 წლის 27 აპრილის მდგომარეობოთ)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 27 იანვარი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 2012 წლის 28 თებერვალი ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12  2012 წლის 21 მარტი „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი