მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №27 2012 წლის 26 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№19  2012წლის 27აპრილი  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რწმუნებულთა მიერ აქტის შედგენის, ცნობის გაცემისა და ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №13 2012 წლის 21 მარტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15 2012 წლის 21 მარტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი  მოსაკრებლების შემოღების შესახებ

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14 2012 წელი 21 მარტი „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

2012 წლის 24 თებერვალი  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების შესახებ

 

 

2012 წლის 24 თებერვალი  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012  წლის 24 თებერვალი   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №9 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 13 იანვარი  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

2012 წლის 13 იანვარი   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, ასევე    თვითმმართველობის მიერ  დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით დაფუძნებული (შექმნილი) სამეწარმეო იურიდიული   პირების   საკუთრებაში   არსებული   (ბალანსზე   რიცხული)   ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 13 იანვარი   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №4 სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011  წლის 23 დეკემბერი  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №43 I-ლი კლასის შენობა-ნაგებობათა, ხაზობრივი ნაგებობების, კერძოდ, IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის შესახებ

 

2011 წლის 28 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 I კლასის შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობის შესახებ

 

2011  წლის 31 მარტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №10 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 31 დეკემბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №87 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურში საქართველოს ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 31 დეკემბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №88 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების სარგებლობის ფორმით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 29 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №74 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონში და პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 29 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №77 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 28 ივლისი  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №36 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 29 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №71 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და პირველ კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

 

2010 წლის 28 ივლისი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბეჭდებზე უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ

 

2011  წლის 31 მარტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №10 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 29 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №72 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

 

2010 წლის 29 ოქტომბერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №73 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე