მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი(დადგენილება №36 2011 წელი 23 დეკემბერი,პირველადი სახე)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი((საბოლოო სახე 2012 წლის  14 ივნისის  მდგომარეობით)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №36 2011 წელი 23 დეკემბერი  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 25 მაისის მდგომარეობით)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №36  2011 წელი 23 დეკემბერი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 29 მარტის მდგომარეობთ)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №36  2011 წელი 23 დეკემბერი  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 7 თებერვლის მდგომარეობით)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №12  2012 წლის 25 მაისი  „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №36 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი