მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №24 2012 წლის 30 ოქტომბერი ასპინძის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2012 წლის 6 აპრილი ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და გადასახადების განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 02 მარტი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 ასპინძის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ასპინძის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

 

2012 წლის 6 იანვარი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ასპინძის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 21 სექტემბერი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 ასპინძა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ

 

2011 წლის 21 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 21 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 21 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღებისა და გადასახადების განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 21 თებერვალი ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ