მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობატელეფონის ნომერი 364-29-16-16 e-mail: aspindza888@yahoo.com