მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №27  2012 წლის 8 ნოემბერი ,,ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2012 წლის 6 მარტი ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 10 თებერვალი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №6 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

2012 წლის 10 თებერვალი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

2012 წლის 6 იანვარი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1

2011 წლის 19 ივლისი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13

2011 წლის 4 ოქტომბერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17

2011 წლის 7 ივნისი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11

2011 წლის 4 აპრილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №72011 წლის 4 აპრილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №82010 წლის 5 ოქტომბერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26

2010 წლის 2 აგვისტო ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13

2010 წლის 2 აგვისტო ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №122010 წლის 2 აგვისტო ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №142010 წლის 2 აგვისტო ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №152010 წლის 5 ოქტომბერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 27 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

2010 წლის 6 დეკემბერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 30 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების სახეებისა და განაკვეთების ოდენობის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 4 აპრილიადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 7 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

2011 წლის 4 აპრილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №8 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ