მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი(დადგენილება №31  2011 წლის 20 დეკემბერი პირველადი სახე) 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ((საბოლოო სახე 2012 წლის 8  ივნისის  მდგომარეობით)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №31   2011 წლის 20 დეკემბერი  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 11 მაისის მდგომარეობით)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №31  2011 წლის 20 დეკემბერი  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ(2012 წლის 20 აპრილის მდგომარეობით)

 

ბორჯომისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №17  2012 წლის 11 მაისი  „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 2012 წლის 3 თებერვალი „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2012 წლის 9 მარტი „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი