მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №24 2012 წლის 9 ნოემბერი „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის 6 იანვარი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 27 თებერვლის №53 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

2012 წლის 10 თებერვალი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 8 აპრილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 20 დეკემბერი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ  დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოთა ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის), ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 11 ნოემბერი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 

2011 წლის 29 ივლისი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 3 ივნისი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 ქალაქ ბორჯომში კოტეჯური  დასახლება  ,,პატარა გომნას“  განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 18 მარტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების შესახებ

 

2011 წლის 23 თებერვალი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობის განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის პროცედურის გარეშე იქნება შესაძლებელი

 

2011 წლის 11 თებერვალი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის  განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 27 დეკემბერი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №41 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის შემოღების, ნებართვის გაცემის და გარე რეკლამის ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობების განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 12 ნოემბერი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების/სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის, აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმების და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 26 ივლისი  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ