მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 62012 წლის 31 ოქტომბერი ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 ოქტომბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის 9 თებერვალი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 9 თებერვალი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 17 იანვარი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 6 იანვარი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 9 ნოემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის, საჯარო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების მოწმობის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 9 ნოემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 14 სექტემბერიახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 14 სექტემბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 11 აგვისტო ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ

2011 წლის 19 ივლისი   ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 ახალციხის მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით  დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

 

2011 წლის 12 აპრილი  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 10   ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 1 აპრილი  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 20 ივლისი  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22 ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

 

2010 წლის 12 ოქტომბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილება №35 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველ კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი) განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 12 ოქტომბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, ნებართვის მიღების და რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 31 იანვარი  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 12 ოქტომბერი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის, აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების მოწმობის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ