მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №37 2011 წლის 23 დეკემბერი, პირველადი სახე)

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №21  2012 წლის 3 ივლისი  „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი 2012 წლის 31 მაისის  მდგომარეობით

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №37  2011 წლის 23 დეკემბერი  დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 20 აპრილის მდგომარეობით)

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 2012 წლის  20 იანვარი „დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან დაფინანსების შესახებ პროგრამის დამტკიცების თაობაზე დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2012 წლის10 თებერვალი „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2012 წლის 26 მარტი „დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი