მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2012 წლის 26 ოქტომბერი „დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

20 იანვარი 2012 წლის დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 29 დეკემბერი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 12 დეკემბერი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 22 აგვისტო  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 ქ. დუშეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვების აკრძალვისა და დაჭერილი პირუტყვის შენახვის ხარჯის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 16 ივნისი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 ივნისის №22 დადგენილება

 

2011 წლის 26 აპრილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18 დუშეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა საატესტაციო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 30 მარტი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 ადგილობრივი გადასახადის (ქონების) შემოღების და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 31  იანვარი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 „ახალი გუდაურის“ განაშენიანების რეგულირების გეგმის   დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 31 იანვარი დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 არასამეწარმეო იურიდიული პირის „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ ფილიალების აღსაზრდელთა კვების საფასურის განსაზღვრისა და მათი ნაწილობრივი დაფინანსების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად და ბათილად გამოცხადების შესახებ

 

2010 წლის 6 ოქტომბერი  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 6 ოქტომბერი  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 6 ოქტომბერი  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 „დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 აგვისტოს №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 2010 წლის 22 ნოემბერი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი) და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №48 2010 წლის 22 ნოემბერი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №60 2010 წლის 22 დეკემბერი - დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2011 წლის 30 მარტი ადგილობრივი გადასახადის (ქონების) შემოღების და მისი განაკვეთების შესახებ

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 47 2010 წლის 22 ნოემბერი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2  2011 წლის 31 იანვარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი კატეგორიის ქონების საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სარგებლობის ფორმებით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3  2011 წელი 31 იანვარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან დაფინანსების შესახებ, პროგრამის დამტკიცების თაობაზე

 

დადგენილება №13 2011 წლის 30 მარტი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  № 17-  26 აპრილი  2011 წელი -  „დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 28  მარტის №11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე