მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №27  2012 წლის 20 ნოემბერი ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 2 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2012 წლის 6 აპრილი ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მიერ შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით დაფუძნებული სამეწარმეო იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №12  2012 წლის 6 აპრილი  მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9  2012 წლის 16 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5  ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის 3 თებერვალი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6  ქარელის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7  I-ლი კლასის შენობა-ნაგებობათა, ხაზობრივი ნაგებობების, კერძოდ, IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის შესახებ

 

2012 წლის 6 იანვარი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 1 ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ

 

2012 წლის 6 იანვარი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 1 ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 7 ოქტომბერი  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 3 ივნისი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ,,ქარელის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების“ დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობების  ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 15 თებერვალი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11  ქარელის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 30 დეკემბერი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38  ქარელის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 3 დეკემბერი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34  ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ადგილების განსაზღვრის შესახებ, სადაც დასაშვებია I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გარეშე მშენებლობა

 

2011 წლის 4 მარტი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 დასახლების საჭიროებების განსაზღვრისა და პრიორიტეტების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 4 თებერვალი  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 24 იანვარი  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6  ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ

 

2010 წლის 5 ნოემბერი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 ქარელის თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ