მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

 

კასპის მუნიციპალიტეტის  2012 წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №39 2011 წლის 28 ოქტომბერი ,პირველადი სახე)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის  2012 წლის ბიუჯეტი(საბოლოო სახე 2012 წლის  5 ივნისის  მდგომარეობით) 

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება №39  2011 წლის 28 ოქტომბერი  კასპისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ  (2012 წლს 18 მაისის მდგომარეობით)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    დადგენილება №39  2011 წლის 28 ოქტომბერი  კასპისმუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ( 201 წლის 2 მაისის მადგოამრეობით)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №39  2011 წლის 28 ოქტომბერი  კასპისმუნიციპალიტეტის2012 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ  (2012 წლის 20 აპრილის მდგომარეობით)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №39   2011 წლის 28 ოქტომბერი  კასპისმუნიციპალიტეტის2012 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ  (2012 წლის 16 მარტის მდგომარეობით)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 22  2012 წლის  18 მაისი „კასპისმუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ კასპისმუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2011წლის  28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 2012 წლის 3 თებერვალი „კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2012 წლის 17 თებერვალი „კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2012 წლის 23 თებერვალი „კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 17 2012 წლის  16 მარტი „კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

კასპის მუნიციპალიტეტის  2011 წლის ბიუჯეტი