მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 2012 წლის 16 ნოემბერი ,,კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2012 წლის  16 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 19 2012 წლის 16 მარტი კასპის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მიერ შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა და კასპის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით დაფუძნებული სამეწარმეო იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 17 თებერვალი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 

2012 წლის 3 თებერვალი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 კასპის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და კასპის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 კასპის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მიერ შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა და მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით დაფუძნებული სამეწარმეო იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 28 ოქტომბერი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 40 კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №8 კასპის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და კასპის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 15 ოქტომბერი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 კასპის თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 5 აგვისტო  კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 13 დასახლების საჭიროებების განსაზღვრისა და პრიორიტეტების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 21 იანვარი კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ