მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

 

 

6200  ქ. კასპი, კოსტავას 18;

ტელ: (8 371)22 24 35.

 

დებულება