მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №45 2012 წლის 24 ოქტომბერი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №40  2012 წლის 24 აგვისტო „მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის №18 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2012 წლის 5 მარტი  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

2012 წლის 10 თებერვალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12  მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 6 თებერვალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 8 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის – ქონების გადასახადის შემოღების შესახებ

 

 

2012 წლის 6 თებერვალი ცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №9 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველი კლასის შენობა-ნაგებობების განთავსება/მშენებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 6 თებერვალი  მცხეთის მუნციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №11 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

 

2012 წლის 27 იანვარი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 2012 წლის სოციალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 29 დეკემბერი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №53  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 29 დეკემბერი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №56 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 2012 წლის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 7 ნოემბერი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 49 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვისა და შედგენის წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 7 ნოემბერი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №50 სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 23 მაისი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 37 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთათვის 2011 წლის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის  28 თებერვალი მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №23 მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 14 იანვარი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 3 სექტემბერი  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №31 თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 13 აგვისტო  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №29 მცხეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 13 აგვისტო  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 28 მარტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 30 მარტი  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 31 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ადგილობრივი გადასახადის – ქონების გადასახადის შემოღების შესახებ’’

 

2011 წლის 21 იანვარი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ

 

2011 წლის 21 იანვარი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 2011 წლის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 8 ოქტომბერი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 46 თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 14 ივნისი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №41 მცხეთის მუნიცპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ