მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 

 

მცხეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს  დადგენილება№39  2012წლის31 ივლისი ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

მცხეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს  დადგენილება№25  2012 წლის2 ივლისი  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

მცხეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს  დადგენილება№24  2012 წლის4 ივნისი  ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5  2012 წლის 27 იანვარი  ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი