მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.