მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს აპარატი
2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.