მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები
2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.