მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარე
2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.