მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა მცხეთის მუნიციპალიტეტს.