მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, აგრარულ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია

დებულება