მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდადგენილება №62010 წლის 7 სექტემბერიქ. ტყიბული

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, დაადგინა:

მუხლი 1დამტკიცდეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულება (რეგლამენტი) დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).

მუხლი 2ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 10 ნოემბრის №1 დადგენილება.

მუხლი 3დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე: დავით ქათამაძეშეტანილი ცვლილებები:1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №20-სსმV, №57, 30.11.2010წ.,მუხ.17082. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 იანვრის დადგენილება №1–  ვებგვერდი, 28.01.2011წ.3. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის დადგენილება №20–  ვებგვერდი, 23.12.2011წ.

დებულება