თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი თბილისი ნორმატიული აქტები
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №20.02.759 2012 წლის9 აგვისტო „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციის, ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შექმნის, ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოსა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის წესდებების (დებულებების) დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2011 წლის 22 ივლისის №19.04.793 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №20.01.758 2012 წლის9 აგვისტო წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებითზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №14.01.478  2012 წლის18 მაისი  გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო არეალის დამტკიცების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №10.01.298  2012 წლის 4 აპრილი   „საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას (რუსთავი-თბილისის მარშრუტი) დედაქალაქის ტერიტორიაზე შემომავალი M2 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №35.16.1468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2012 წლის 4 იანვარი  ქალაქ თბილისის მთავრობის     დადგენილება №01.01.01 „სადაზღვევო კომპანიების, ქალაქ თბილისის მერიის და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ქალაქ თბილისის მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების ასანაზღაურებელი ღირებულების განსაზღვრის შესახებ

2011 წლის 27 დეკემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №35.16.1468 საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას (რუსთავი-თბილისის მარშრუტი) დედაქალაქის ტერიტორიაზე შემომავალი M2 კატეგორიის ავტობუსების მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე

2011 წლის 27 დეკემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №35.35.1487 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გუდაურის განვითარების ფონდის მიერ გუდაურის სამთო-სათხილამურო კურორტის სეზონის პერიოდში გაწეული მომსახურების საფასურის ოდენობის განმსაზღვრელი  ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 9 დეკემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №33.01.1396 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,თბილისის მართვის ცენტრის’’ ლიკვიდაციის შესახებ

2011 წლის 11 ნოემბერი  ქალაქ  თბილისის  მთავრობის   დადგენილება №31.09.1265 ქ. თბილისის ტერიტორიაზე უნებართვო გარე ვაჭრობის ფაქტების აღკვეთისას ჩამორთმეული სამართალდარღვევის საგნების (საქონლის) განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 11 ნოემბერი  ქალაქ  თბილისის  მთავრობის დადგენილება №31.08.1264 ქალაქ თბილისში სარეაბილიტაციო არეალის  დამტკიცების თაობაზე

2011 წლის 24 აგვისტო  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №23.06.942 ქ. თბილისის ცალკეულ ტერიტორიებზე სამშენებლო სამუშაოების მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობისათვის ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე

2011 წლის 29 ივლისი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №20.01.833 ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ქ. თბილისის მთავრობის მიერ განსაზღვრულ შესაბამის ზონებში თვითნებურად დაკავებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების საფასურის დადგენის თაობაზე

2011 წლის  22 ივლისი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №19.04.793 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციის, ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შექმნის, ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოსა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის წესდებების (დებულებების) დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 27 ივნისი ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №16.08.651  „დედაქალაქში დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევისა და ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის” დამტკიცების თაობაზე

2011 წლის 30 მაისი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №13.05.504 რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), M3 კატეგორიის ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ

2011 წლის 10 მაისი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №11.03.423,,ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ჩამორთმეული ან/და მოპოვებული მწვანე ნარგავებისა და სამართალდარღვევის იარაღის (იარაღების) განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ქ. თბილისის მთავრობის 2011 წლის 28 მარტის №07.01.228 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

2011 წლის  19 აპრილი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №09.01.331  ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გუდაურის განვითარების ფონდის შექმნისა და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 15 აპრილი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №08.38.321 ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის „ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე” დამატებითი ეტაპის გამოცხადებისა და მისი განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 16 თებერვალი ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №03.30.99 ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების განკარგვაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლის განსაზღვრის შესახებ

2011 წლის 16 თებერვალი ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №03.31.100 ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობის განთავსების, შემდგომი გამოყენების ან/და სამუშაოების წარმოების წესის განსაზღვრის შესახებ

2011 წლის 16 თებერვალი ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №03.33.102 ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის), ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესების დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 16 თებერვალი ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №03.29.98  „აუქციონის ჩატარების, ორგანიზებისა და შედეგების გაფორმების შიდა ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 07.09.2010 წ. №23.04.1090 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

2011 წლის 16 თებერვალი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №03.32.101 ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 100% წილობრივი მონაწილეობით არსებული სამეწარმეო იურიდიული პირების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის) წესების დამტკიცების შესახებ

2011 წლის  31 იანვარი ქალაქ თბილისის მთავრობის   დადგენილება №2.01.32  ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 31 იანვარი ქალაქ თბილისის მთავრობა  დადგენილება №02.19.50  ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით არსებული იურიდიული პირებისათვის აუდიტორული მომსახურების (მათ შორის, ქონების შეფასების) მიღების მიზნით, შესაბამისი უფლებამოსილი აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 2 დეკემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №32.01.1496 ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე

2010 წლის 2 დეკემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №32.03.1498 ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, მგზავრობის ტარიფისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 22 ნოემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №31.01.1433  ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ნებართვის ფასის გადახდის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 22 ნოემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №31.19.1451  ქ. თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურის რეორგანიზაციის (გარდაქმნის) და გარდაქმნის საფუძველზე ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს შექმნისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 22 ნოემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №31.02.1434 ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცებისა და ნებართვის გამცემის განსაზღვრის შესახებ

2010 წლის 28 სექტემბერი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №26.01.1232 დედაქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების ადგილზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების პარკირებისათვის საფასურის დადგენის შესახებ

23 სექტემბერი 2010 წელი  ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №25.04.1186  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 65-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ

2010 წლის 11 ივნისი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №17.19.830 ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ

2010 წლის 11 ივნისი  ქალაქ თბილისის მთავრობის  დადგენილება №17.29.840 ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების სქემის დამტკიცების თაობაზე

2010 წლის 27 დეკემბერი ქ. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №14-78 „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 28 იანვარი ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №1-9 ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ

2010 წლის 27 აგვისტო ქალაქ თბილისის საკრებულოს  გადაწყვეტილება №9-63 ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 27 აგვისტო  ქალაქ თბილისის საკრებულოს  გადაწყვეტილება №9-65 ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 27 აგვისტო ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №9-62 ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 27 აგვისტო ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №9-64 ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა (ადმინისტრაციული დაპირების) და საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

2010 წლის 27 აგვისტო ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №9-61 ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ