მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს განკარგულებები

23.06.2010 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №11 სარეზერვო ფონდიდან ცაგერ_ლენტეხის ეპარქიის სასულიერო პირთა და მრევლთა მცხეთაში, სვეტიცხოვლის მე_1000 წლისთავთან დაკავშირებით გეგმიურ წირვაზე სამგზავრო ხარჯებისათვის 2500 (ორიათას ხუთასი) ლარის გამოყოფის შესახებ

 

13.08.2010.წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №29 თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს წევრებისათვის, რომლებიც არ არიან ანაზღაურებად თანამდებობაზე ხარჯების გამოყოფის შესახებ

 

13.07.2010წ.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №30 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 20 მაისის #24 – განკარგულებაში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობისატვის გამოყენებულ ქონებაზე და ფიზიკური პირების საკუთრებაში რიცხულ უძრავ ქონებაზე წლიურიგადასახადების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ. ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

03.09.2010.წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №31 2010 წლის 1 სექტემბრისათვის არსებული ჭარბი შემოსავლების 40 000 ლარის განაწილების შესახებ

 

3.09.2010.წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №36 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანონო ნაგებობების და უნებართვო მშენებლობების შესახებ

 

3.09.2010წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #37 საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის #40 განკარგულებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 600 000 (ექვსასი ათასი) ლარიდან ეკონომიით დარჩენილი 140 278 (ასორმოცი ათას ორას სამოცდათვრამეტი) ლარის განაწილების შესახებ.

 

26.10.2010.წ.  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №41 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  იმ ზონების  პირობების  და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის  შესახებ, რომელთა განთავსება /მშენებლობა/ შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

 

29 10. 2010წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #42 სოფ. მებეცის დაწყებითი სკოლისთვის ოთახის დასაქირავებლად 2011 წლის 1 იანვრამდე ყოველთვიურად 60 ლარის გამოყოფის შესახებ.

 

12.11.2010.წ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №43 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლენტეხის შემოქმედებითი კულტურის ცენტრის გეგმა-პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

 

12.11.2010.წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №44 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის # 1 საჯარო სკოლასთან არსებული ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლ ,,ცერულასათვის~ ქ. ბათუმში რესპუბლიკურ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ტრანსპორტისათვის 300 ლიტრა (დიზელის) საწვავის გამოყოფის შესახებ

 

12.11.2010.წ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №45ლათქორია  - ზაინაკარის გზის აღსადგენად დიზელის საწვავის გამოყოფის შესახებ

 

12.11.2010.წ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №46 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ზოგიერთი საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციოდ თანხის გამოყოფის შესახებ