მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სივრცითი ტერიტორიული მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

თავმჯდომარე

მამუკა ლიპარტელიანი 599 699 238

წევრები:   ირინე ლიპარტელიანი  _599 243 954. იური მეშველიანი   599 971 990.

 

 

 

დებულება