მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს დებულება

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსდადგენილება №62010 წლის 23 ივლისიდ. ლენტეხილენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,1. დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულება (რეგლამენტი) (დანართი №1).2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 14 ნოემბრის №2 დადგენილება.3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ვ. ქურასბედიანი

 

დებულება