მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური