მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე