მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

ქალაქი ტყიბული

რწმუნებული - დავით კენჭოშვილი.