მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს დებულება