მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის სამსახური

 


სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი საქართველოს მთავრობის დავალებით კოორდინაციას უწევს რეგიონული  პოლიტიკის განხორციელებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ცალკეულ ღონისძიებებს, შესაბამისი შესაბამისი სამოქმედო ტერიტორიის განთვითრებისთვის ამზადებს რეკომენდაციებსა და წინადადებებს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ, კოორდინაციას უწევს საქართველოს მთავრობისა და სახელმწიფო უწყებების ურთიერთობას ადგილობრივი  თვითმმართველობის ორგანოებთან, კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხედველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე და შესაბამის ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს,ახორციელებს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ  ერთეულებში მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის სახელმწიფო ზედამხედველობას, მონაწილეობს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა განხორციელებაში, საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით ქმნის აუცილებელ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, სამაშველო ჯგუფებს და უზრუნვეყოფს მზადყოფნას, უფლებამოსილია სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს მთავრობის სხდომებში. სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს ნიშნავს საქართველოს მთავრობა.

ამ თანამდებობაზე დღემდე მუშაობდნენ:

1995 –  1997 –

1997 –  1998   –

1998  – 2001   –

 

2002 –  2004   –

2004 –  2008 – ოთარ სირაძე

 

2008 – 2014 დავით გაგოშიძე

2014 - 2017 პარმენ მარგველიძე

2017 - არჩილ ჯაფარიძე

 

მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი ქალაქი ამბროლაური.

 

მისამართი: ქ.ამბროლაური.თამარ მეფის ქ. #1

 

ტელ. 0 790 17 88 01

 

E-mail gubernia55@yahoo.com