თქვენ იმყოფებით: კანონმდებლობა საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტები
საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტები
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის თაობაზე

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს ოფიციალური ანგარიშის შედგენის წესისა
და ფორმის დამტკიცების თაობაზე


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №23 2013 წლის 7 თებერვალი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №25 2013 წლის 7 თებერვალი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №23 2012 წლის 24 იანვარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის განსაზღვრის წესის შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს და სხვა მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ საგადასახადო ორგანოში ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ

 

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ

 

განკარგულება # 41 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 

საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის დებულება

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულება

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

სოფლის მოსახლეობისათვის ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში არსებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და ქალაქ თბილისის თვითმმარველობის ორგანოთა საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განსაზღვრის წესის შესახებ

 

 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების ქონებაზე დამაგრებული მიწების განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის დამტკიცების შესახებ


FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა