თქვენ იმყოფებით: კანონმდებლობა სამინისტროების ნორმატიული აქტები
სამინისტროების ნორმატიული აქტები


საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №18 2012 წლის 31 იანვარი სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 

ეკონომიკის სამინისტრო - დასახლების ტერიტორიულ საზღვრებში არსებული ტყის პრივატიზების წესის შესახებ

 

ეკონომიკის სამინისტრო - დებულება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 

ეკონომიკის სამინისტრო - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე

 

იუსტიციის სამინისტრო - ინსტრუქცია ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ

 

იუსტიციის სამინისტრო - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარის ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

იუსტიციის სამინისტრო - საჯარო (სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის) და კერძო საკუთრების სასაფლაოებზე მიწის გამოყენებისას(დაკავებისას) გარდაცვალების აქტის წინასწარი რეგისტრაციის აუცილებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

 

იუსტიციის სამინისტრო - "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში" ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეფორმებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის დებულება

 

განათლების სამინისტრო - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულება

FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა