თქვენ იმყოფებით: კანონმდებლობა პრეზიდენტის ნორმატიული აქტები
პრეზიდენტის ნორმატიული აქტები
13 დეკემბერი, 2013 წ.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №70 2012 წლის 30 იანვარი - "ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაციის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის დებულება

 

. თბილისის, რუსთავისა და მცხეთის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ

 

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე

 

"ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს N726 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

 

საჯარო მოხელეთა ატესტაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ძირითადი ქონების ინვენტარიზაციის შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახეობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

პროექტის შემთანხმებელი და მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანოს მიერ უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე

 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების,გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო კომისიის დებულება

FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა