ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
926959
48.15%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“
522463
27.14%
კანონმდებლობა
კანონპროექტები PDF ბეჭდვა ელფოსტა
LSG სიახლეები - კანონმდებლობა
13 დეკემბერი, 2013 წ.
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ მორიგი ცვლილებების შეტანა იგეგმება
 
სამინისტროების ნორმატიული აქტები PDF ბეჭდვა ელფოსტა
LSG სიახლეები - კანონმდებლობა
13 დეკემბერი, 2013 წ.


საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №18 2012 წლის 31 იანვარი სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 

ეკონომიკის სამინისტრო - დასახლების ტერიტორიულ საზღვრებში არსებული ტყის პრივატიზების წესის შესახებ

 

ეკონომიკის სამინისტრო - დებულება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 

ეკონომიკის სამინისტრო - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე

 

იუსტიციის სამინისტრო - ინსტრუქცია ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ

 

იუსტიციის სამინისტრო - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარის ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

იუსტიციის სამინისტრო - საჯარო (სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის) და კერძო საკუთრების სასაფლაოებზე მიწის გამოყენებისას(დაკავებისას) გარდაცვალების აქტის წინასწარი რეგისტრაციის აუცილებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

 

იუსტიციის სამინისტრო - "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში" ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეფორმებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის დებულება

 

განათლების სამინისტრო - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულება

 
პრეზიდენტის ნორმატიული აქტები PDF ბეჭდვა ელფოსტა
LSG სიახლეები - კანონმდებლობა
13 დეკემბერი, 2013 წ.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №70 2012 წლის 30 იანვარი - "ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაციის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის დებულება

 

. თბილისის, რუსთავისა და მცხეთის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ

 

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე

 

"ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს N726 ბრძანებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

 

საჯარო მოხელეთა ატესტაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ძირითადი ქონების ინვენტარიზაციის შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახეობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

პროექტის შემთანხმებელი და მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანოს მიერ უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე

 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების,გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო კომისიის დებულება

 
საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტები PDF ბეჭდვა ელფოსტა
LSG სიახლეები - კანონმდებლობა
13 დეკემბერი, 2013 წ.
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის თაობაზე

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს ოფიციალური ანგარიშის შედგენის წესისა
და ფორმის დამტკიცების თაობაზე


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №23 2013 წლის 7 თებერვალი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №25 2013 წლის 7 თებერვალი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №23 2012 წლის 24 იანვარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის განსაზღვრის წესის შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს და სხვა მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ საგადასახადო ორგანოში ინფორმაციის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ

 

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ

 

განკარგულება # 41 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 

საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის დებულება

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულება

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 

სოფლის მოსახლეობისათვის ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში არსებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და ქალაქ თბილისის თვითმმარველობის ორგანოთა საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განსაზღვრის წესის შესახებ

 

 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების ქონებაზე დამაგრებული მიწების განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის დამტკიცების შესახებ


 
სხვა კანონები PDF ბეჭდვა ელფოსტა
LSG სიახლეები - კანონმდებლობა
13 დეკემბერი, 2013 წ.

საქართველოს კანონი საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

 

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

 

საქართველოს კანონი ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ

 

ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ

 

საქართველოს კანონი "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ"

 

საქართველოს კანონი კულტურის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ლტოლვილთა შესახებ

 

კანონი მეფუტკრეობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი მუზეუმების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ

 

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონი "რეფერენდუმის შესახებ"

 

სახელმწიფო თეატრების შესახებ

 

საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ

 

საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ

 

საქართველოს კანონი სპორტის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ვეტერინარიის შესახებ

 

საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საქართველოს "წითელი ნუსხისა" და "წითელი წიგნის" შესახებ

 

საქართველოს კანონი წყლის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ

 

]საქართველოს კანონი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

 

საქართველოს ტყის კოდექსი

 

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ


 
კანონმდებლობა PDF ბეჭდვა ელფოსტა
LSG სიახლეები - კანონმდებლობა
12 დეკემბერი, 2013 წ.
საქართველოს კონსტიტუცია

 

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ

 

საქართვლოს კანონი საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

 

კანონი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ

 

საქართველოს კანონი პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

 

საქართველოს კანონი მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ

 

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

 

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ

 

საქართველოს კანონი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ნოტარიატის შესახებ

 

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ

 

საქართველოს კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ

 

საქართველოს კანონი იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ

 

საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ

 

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ლობისტური საქმიანობის შესახებ

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ

 

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

 

საქართველოს კანონი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

 

კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ

 

საქართველოს კანონი გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ

 

საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ

 

საქართველოს კანონი სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ

 

საქართველოს კანონი სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ