სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
2017 წელი
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
2014 წელი
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
2010 წელი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
2017 წელი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
2010 წელი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
2014 წელი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
2017 წელი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
2014 წელი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
2010 წელი
საფინანსო სამსახური
2014 წელი
საფინანსო სამსახური
2010 წელი
საფინანსო სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო და საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო და საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური
2010 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო და საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური
2014 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2014 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2010 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2017 წელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
2017 წელი