განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
2014 წელი
ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2014 წელი
ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
2010 წელი
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
2014 წელი
ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური
2014 წელი
ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკური განვითარების და ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკური განვითარების და ქონების მართვის სამსახური
2014 წელი
ეკონომიკური განვითარების და ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2014 წელი
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2010 წელი
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2017 წელი
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
2014 წელი