შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
2010 წელი
წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
2017 წელი
წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
2014 წელი
წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
2010 წელი
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
2017 წელი
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
2014 წელი
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
2017 წელი
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
2010 წელი
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
2014 წელი
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
2010 წელი
2011 წელი
2010 წელი
2011 წელი
2014 წელი
2011 წელი
2017 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
2014 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
2010 წელი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
2017 წელი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და მიწის მართვის სამსახური
2010 წელი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და მიწის მართვის სამსახური
2017 წელი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და მიწის მართვის სამსახური
2014 წელი
ადგილობრივი შესყიდვების სამსახური
2010 წელი