სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2017 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის სამსახური
2010 წელი
სოფლის მეურნეობის სამსახური
2014 წელი
სოფლის მეურნეობის სამსახური
2017 წელი
სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახური
2014 წელი
სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახური
2017 წელი
სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახური
2010 წელი
ტერიტორიული ორგანოები
2014 წელი
ტერიტორიული ორგანოები
2010 წელი
ტერიტორიული ორგანოები
2017 წელი
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
2014 წელი
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
2017 წელი
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
2010 წელი
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
2014 წელი
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
2017 წელი
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
2010 წელი
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
2010 წელი
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
2014 წელი